Algemene voorwaarden Chiraja

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Chiraja en een cliënt waarop Chiraja deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Behandelingen
2.1 Chiraja zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.2 Chiraja zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Chiraja melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Chiraja het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Chiraja berekent hiervoor €55,00 per uur. Facturen hiervoor worden per post aan de cliënt verstuurd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
3.2 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Chiraja de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
3.3 Bij het meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen, geldt als het niet tijdig annuleren van de afspraak en hiervoor het gehele afgesproken honorarium berekent.
3.4 Chiraja moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Met uitzondering van noodgevallen als ziek zijn of sterftegevallen.

4. Betaling
4.1 Chiraja vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.2 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Chiraja is niet aansprakelijk voor spellingsfouten gemaakt in advertenties. Kortingsbonnen verkregen via promotionele activiteiten mogen alleen worden gebruikt op de behandelingen zoals aangeboden in de algemene prijslijst van Chiraja. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt voor de aanschaf van cadeaubonnen, producten of andere acties.
4.3 Chiraja behoudt zich het recht voor prijzen zoals aangegeven in de praktijk, op de website of in brochures te wijzigen.
4.4 De cliënt dient direct na afloop van een behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
4.5 Chiraja staat buiten de relatie van de cliënt tot zijn/haar ziektekostenverzekering en behandelend huisarts. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele doorverwijzingen en declaraties. Behandelingen dienen door de cliënt direct na behandeling te worden voldaan aan Chiraja. Chiraja is niet verantwoordelijk voor de betreffende declaraties. Een nota wordt door Chiraja éénmalig uitgegeven aan de cliënt, het betreft hier de originele nota. Chiraja behoudt voor haar administratie de kopie-nota. Een nota kan niet opnieuw door Chiraja worden uitgeschreven. Een situatie waarin door Chiraja een nota is uitgeschreven en overgedragen aan de cliënt, echter de cliënt in gebreke blijft van betaling binnen de gestelde betalingstermijn van zeven dagen, ongeacht de reden van het in gebreke blijven, wordt door Chiraja zeer hoog opgenomen. Het betreft hier mogelijk een frauduleuze zaak, die door Chiraja direct aan een jurist zal worden overgedragen. Chiraja stelt tevens de betreffend zorgverzekeraar van de situatie op de hoogte.
4.6 Het door een cliënt naar een gewenst adres bestellen van producten of een cadeaubon alsmede het Chiraatje via telefoon of per e-mail, dienen per bankoverschrijving aan Chiraja te worden voldaan. Zodra Chiraja de betaling van de cliënt voor de opgegeven bestelling heeft ontvangen, wordt de bestelling verstuurd binnen 1 à 5 werkdagen.
4.7 Bij aankoop van een waardebon alsmede een aftekenkaart alsmede een nota geldig voor een behandeling of kuur moeten vooraf of direct bij aanschaf worden voldaan. Chiraja behoudt zich het recht voor de betaling op te eisen binnen 7 dagen na aanschaf. Bij bestelling van een aftekenkaart, waardebon, nota geldt dat het bedrag voldaan moet zijn, voordat Chiraja overgaat tot verzending van de bestelling. Bij overschrijding van deze betalingstermijn, ongeacht de reden van het in gebreke blijven door de cliënt, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Na een derde aanmaning geeft Chiraja de zaak uit handen en zijn hier incassokosten aan verbonden die voldaan dienen te worden door de betreffende cliënt. De aankoop van een waardebon of aftekenkaart is bij overdracht van de nota bindend, wat de cliënt verplicht tot betaling. Een waardebon of aftekenkaart kan na overdracht van de nota niet retour worden geboekt. Een waardebon alsmede aftekenkaart heeft een geldigheidsduur zoals vermeld.
4.8 Indien een cliënt gebruik wil maken van een waardebon alsmede aftekenkaart, maar tot het moment behandeling in gebreke is gebleven van betaling, dient het openstaande bedrag eerst te worden voldaan door de cliënt, voordat Chiraja over kan gaan tot behandeling. Ingeplande tijd die niet uitgevoerd kon worden door het in gebreke blijven van betaling, geldt als een niet tijdig afgezegde afspraak en wordt in rekening gebracht. Deze tijd wordt indien mogelijk afgeschreven van de openstaande tijd op de waardebon alsmede aftekenkaart. Chiraja gaat eerst over tot behandeling na ontvangst van de betaling, echter zoals vermeld onder artikel 4.7 is de aankoop bindend vanaf het moment van overdracht van de nota.
4.9 De cliënt kan bij iedere bestelling bepalen op welk adres de bestelling afgeleverd dient te worden. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.
4.10 Het kan voorkomen dat Chiraja het door de cliënt bestelde product niet op voorraad heeft, als dit zo is wordt de cliënt op de hoogte gebracht. De bestelling wordt vervolgens zo spoedig mogelijk naar de cliënt verzonden.
4.11 Chiraja kan binnen 10 dagen na aankoopdatum de bestelling van verzorgingsproducten of cadeau-artikelen retour nemen, mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn en alle goederen zich in de originele verpakking bevinden. De verzendkosten voor een retour zijn voor rekening van de cliënt. Zodra de retour in goede staat is ontvangen, zal Chiraja de cliënt crediteren. Het retouradres is: Chiraja, Arkendonk 13, 4907 XT Oosterhout.
4.12 De verzendkosten voor cadeaubonnen alsmede het Chiraatje bedragen €2,95. De verzendkosten voor producten bedragen € 6,75 binnen Nederland. Cadeaubonnen kunnen niet retour worden geboekt.
4.13 Bij deelname aan een workshop bij Chiraja dient vooraf het bedrag te worden voldaan. De cliënt krijgt vervolgens een bevestiging voor toegang. Indien het bedrag voor de workshop niet is voldaan, mag de cliënt toegang tot de workshop worden geweigerd.

5. Persoonsgegevens & privacy
5.1 De cliënt voorziet Chiraja vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
5.2 Chiraja neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Chiraja behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.3 Chiraja zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
6.1 Alle medewerkers van Chiraja zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medeedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Chiraja wettelijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Chiraja is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelend schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
7.2 Chiraja is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
8.1 Chiraja geeft de cliënt zeven dagen, ingegaan op de dag van aankoop, garantie op de producten.
8.2 Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals geadviseerd door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Chiraja behoudt zich op het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
10.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Chiraja en de behandelende schoonheidsspecialiste.
10.2 Chiraja moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond geacht wordt, zal Chiraja de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Chiraja en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich bij Chiraja behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Chiraja het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Chiraja en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Chiraja’s website bevat links naar andere sites. Chiraja is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

1.02.2022
Chiraja, gespecialiseerde huid- en lichaamsverzorging
Gijselsweer 12
4942 AJ Raamsdonksveer